Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Treci la subsol

Notificări

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante in cadrul proiectelor Finanțate din fonduri europene nerambursabile

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE IN CADRUL PROIECTELOR
FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE ( Proiectului cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și
competențe, Titlul proiectului: Facilitarea accesului la educație, dezvoltarea serviciilor educaționale și a
capacității resurselor umane în unitățile de învățământ vulnerabile din comunele Vetrișoaia, Oșești și
PungeștLContract POCU: POCU/74/6/18/105942, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe)

Comuna Vetrișoaia cu sediul în localitatea Vetrișoaia, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul proiectului: Facilitarea accesului la educație, dezvoltarea serviciilor educaționale și a capacității resurselor umane în unitățile de învățământ vulnerabile din comunele Vetrișoaia, Oșești șiPungeștLContract POCU: POCU/74/6/18/105942, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe finanțate, în data de 20.01.2022 ora 10.00:

Nr. crt. Post vacant Număr posturi Condiții specifice
1. Profesor/invatator școala după școala 2 –         Diploma care sa ateste finalizarea unui liceu cu profil pedagogic (pentru invatator) / facultati (pentru profesor) cu profil in domeniul materiei predate; Modul psihopedagogie finalizat. – 4 ani

–          Mai pujoin de 5 ani de experiența.

–         Mai puțiin de 5 ani de experiența. Minim un an experiența in activitati didactice. – 1 ani

–         Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea priorităților;

–          Cunoștințe operare PC;

–         Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;

–          Capacitatea de a evalua si a lua decizii

 

Programul concursului este următorul:

 • Data concursului  20,01.2022 ora 10.00 – Sediul Comunei Vetrișoaia
 • Termen de depunere dosarele de înscriere 18.01.2022. ora 14 – Comuna Vetrișoaia, județul Vaslui
 • Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere 19.01.2022 ora 14.00 – Sediul comunei Vetrișoaia
 • Selectarea dosarelor – 20.01.2022 ora 10.00 – Sediul comunei Vetrișoaia
 • Proba scrisă – 20.01.2022 ora 14.00 – Sediul comunei Vetrișoaia

Dosarul de concurs va conține in mod obligatoriu:

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • în cazul documentului prevăzut la al. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a
 • Actele prevăzute la al. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiții de participare:

La concursul organizat pentru ocuparea unui post în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale prevăzute de lege și condițiile specifice stabilite prin fișa postului pentru ocuparea respectivei funcții contractuale.

(2) Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face care arar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

(3) Condițiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile se stabilesc, pe baza fisei postului, în conformitate cu cerințele stipulate în cererea de finanțare.

Bibliografia:

Necesară în vederea susținerii concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile , este alcătuită din următoarele documente și acte normative:

 1. Constituția României, republicata;
 2. Cererea de finanțare a proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020,Axa Prioritară 6 – Educație și competențe,Titlul proiectului: Facilitarea accesului la educație, dezvoltarea serviciilor educaționale și a capacității resurselor umane în unitățile de învățământ vulnerabile din comunele Vetrișoaia, Oșești și Pungești.Contract POCU: POCU/74/6/18/105942, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe.
 3. Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;
 4. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri;
 5. Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii (republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea – cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 7. Legea 79/28.03.2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 8. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare/Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


Descarcă Anunț

Post Vacant – Expert financiar

Comuna Vetrisoaia cu sediul în localitatea Vetrisoaia, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul proiectului.* „The endowment of the cultural house in the village of Vetrișoaia and the endowment and interior improvment of the cultural house in the village ofHolercani”, în data de 26.03.2021, ora 10.00:

Nr.crt. Post vacant Număr posturi Condiții specifice
1 Expert financiar 1
 • Diplomă de studii superioare în economie;
 • existența unei certificări de achiziții publice este un plus;
 • Cunoștințe aprofundate privind Microsoft Office;
 • Cunoașterea limbii engleze (scris și vorbit);
 • experiență dovedită în contabilitate.

Vă aducem la cunoștință că posturile mai sus menționate sunt pe o perioadă determinată de 18 luni, iar condițiile de înstriere sunt următoarele:

Depunerea dosarelor candidaților se va face până la data de 24.03.2021, orele 12:00, la sediul Primăriei comunei Vetrișoaia și vor conține următoarele documente:

 • copie CI candidat;
 • CV candidat;
 • Copie Diplomă studii;
 • Adeverință medicală – apt de muncă;
 • Cazier judiciar;
Descarcă Anunț Nr. 910 din 19.03.2021

Post vancat – Manager Proiect

Comuna Vetrisoaia cu sediul în localitatea Vetrisoaia, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul proiectului.* „The endowment of the cultural house in the village of Vetrișoaia and the endowment and interior improvment of the cultural house in the village ofHolercani”, în data de 26.03.2021, ora 10.00:

Nr.crt. Post vacant Număr posturi Condiții specifice
1 Manager Proiect 1
 • Diplomă de studii superioare în economie;
 • existența unui certificat de manager proiect este un plus;
 • Cunoștințe aprofundate privind Microsoft Office;
 • Cunoașterea limbii engleze (scris și vorbit);
 • Experiență de lucru dovedită în managementul de proiect.

Vă aducem la cunoștință că posturile mai sus menționate sunt pe o perioadă determinată de 18 luni, iar condițiile de înstriere sunt următoarele:

Depunerea dosarelor candidaților se va face până la data de 24.03.2021, orele 12:00, la sediul Primăriei comunei Vetrișoaia și vor conține următoarele documente:

 • copie CI candidat;
 • CV candidat;
 • Copie Diplomă studii;
 • Adeverință medicală – apt de muncă;
 • Cazier judiciar;
Descarcă Anunț Nr. 910 din 19.03.2021
Sari la conținut